Yamaha OEM
BRACKET
Price: $32.95
Part # 6J2-44117-01-94