Yamaha OEM
BUSH, BIMETAL FORMED
Price: $2.95
Part # 90384-06002-00