Yamaha OEM
CAMSHAFT 1
Price: $364.95
Part # 6CB-12171-00-00