Yamaha OEM
CAMSHAFT 3
Price: $364.95
Part # 6CB-12172-00-00