Yamaha OEM
CAMSHAFT 4
Price: $347.95
Part # 6CB-12182-00-00