Yamaha OEM
PIPE 3
Price: $16.95
Part # 6BG-24313-10-00