Yamaha OEM
PLATE, BAFFLE 1
Price: $31.95
Part # 6BG-2441R-10-00