Yamaha OEM
PLATE, BAFFLE 2
Price: $26.95
Part # 6BG-2441T-10-00