Yamaha OEM
KNOB, CHOKE
Price: $29.95
Part # 6E5-41271-03-00