Yamaha OEM
CAMSHAFT 2
Price: $364.95
Part # 6CB-12181-00-00