Yamaha OEM
CRANKSHAFT
Price: $946.95
Part # 6BG-11411-00-00